Lapsenhuoltolain uudistus edistää lapsen oikeuksien täytäntöönpanoa erotilanteessa

Lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetulla lailla säädetään lapsen ja huoltajan välisestä suhteesta. Merkittävä osa lapsenhuoltolain säännöksistä koskee tilanteita, joissa lapsen huolto, asuminen ja oikeus pitää yhteyttä huoltajiinsa järjestellään tavalla tai toisella tilanteissa, joissa huoltajat eivät asu yhdessä. Valtaosassa näistä tilanteista huoltajat sopivat järjestelyistä ainakin pääosin yhteisymmärryksessä lapsen parasta ajatellen. Riitaisia tilanteita joudutaan ratkaisemaan kuitenkin tuomioistuimessa asti muutamia tuhansia vuosittain.

Oikeusministeriö on parhaillaan uudistamassa lapsenhuoltolakia vastaamaan entistä paremmin tämän päivän vaatimuksia, oikeuskäytännössä omaksuttuja ratkaisuja ja niitä moninaisia huoltoon ja asumiseen liittyviä vaihtoehtoja, joiden mukaisesti huoltajat jo nyt järjestelevät lapsen asioita käytännössä erotilanteissa. Uudistuksen tavoitteena on lisäksi vahvistaa lapsen osallisuutta häntä koskevien asioiden käsittelyssä ja tehostaa huoltoa ja tapaamisoikeuksia koskevien asioiden tuomioistuinkäsittelyä.

Suomessa on Tilastokeskuksen viimeisimpien tilastojen (2016) mukaan lähes 570 000 lapsiperhettä, jossa asuu noin 1 051 000 alle 18-vuotiasta lasta. Uusperheissä asui hieman yli 100 000 lasta ja yhden vanhemman perheissä 123 000 lasta. Vuonna 2016 tehtiin lapsen huollosta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta lähes 50 000 sosiaalilautakunnan vahvistamaa sopimusta. Uudistettava sääntely koskettaa siten merkittävää osaa lapsiperheistä.

Lapsenhuoltolain mukaan lapsen huollon tarkoituksena on turvata lapsen tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi lapsen yksilöllisten tarpeiden ja toivomusten mukaisesti sekä turvata myönteiset ja läheiset ihmissuhteet erityisesti lapsen ja hänen vanhempiensa välillä. Sääntely kokonaisuudessaan ulottuu varsin syvälle perheen yksityisyyden alueelle. Käytännössä tämä konkretisoituu erityisesti silloin, kun huoltajat eroavat ja lapsen huolto ja asuminen joudutaan järjestelemään uudelleen.  Lainsäädännön tasolla joudutaankin tasapainoilemaan perhe-elämän ja yksityisyyden suojan ja lapsen suojelun välillä, jotka ovat YK:n lapsen oikeuksista annetussa yleissopimuksessa ja kansallisessa perustuslaissa vahvistettuja perus- ja ihmisoikeuksia.

Lakiuudistus vahvistaa toteutuessaan optimaalisesti monella tapaa keskeisiä lapsen ihmisoikeuksia. Lakiehdotuksessa on onnistuttu varsin hyvin ottamaan huomioon YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen läpileikkaavat, kaikissa lapsia koskevissa toimissa huomioonotettavat periaatteet, joita ovat lapsen oikeus syrjimättömyyteen (2 artikla), lapsen edun ensisijaisuus (3(1) artikla), lapsen oikeus elämään sekä kasvun ja kehittymisen täysimääräisiin edellytyksiin (6 artikla) sekä lapsen oikeus osallisuuteen (12 artikla).

On erittäin myönteistä, että lakimuutosta valmistellut työryhmä on pyrkinyt laajasti selvittämään käytännössä esiintyviä ongelmatilanteita ja vastaamaan niihin ehdotuksillaan. Työryhmän ehdotuksessa on pyritty tasapainottamaan velvoitetta suojella lasta ja toisaalta selkeyttämään huoltajien oikeutta ja velvoitetta järjestää lapsen huoltoon ja arkeen liittyviä asioita lapsen edun kannalta parhaalla tavalla. Lapsen osallisuuden lisäämistä koskevat ehdotukset ohjaavat käytännön toimia suuntaan, jossa huoltajat, viranomaiset ja tuomioistuimet aidosti kuulevat ja kuuntelevat lasta. Riitaisten tilanteiden varalle lainsäädäntöön on lisätty tai selkeytetty sääntelyä, joilla toivottavasti voidaan estää entistä tehokkaammin riitojen syventymistä ja pitkittymistä, parhaimmillaan jopa estää riitojen syntymistä.

Samaan aikaan on tiedostettava, että lainsäädännön keinot ovat lopulta varsin rajalliset.  Perhe-elämässä, vanhempien välisessä ja vanhempien ja lasten välisessä suhteessa on kyse aivan muusta kuin juridiikasta. Kyse on ihmissuhteista ja rakkaudesta. Kyse on lapsen rakastamisesta, suojelusta, hoitamisesta ja kasvattamisesta vähitellen itsestään ja elämästään vastuuta ottavaksi ihmiseksi. Vaikka lapsenhuoltolaissa vanhemmuuteen kuuluvista tehtävistä huolehtimisesta säädetään lain tärkeimmässä, sen tarkoitusta koskevassa 1 §:ssä, ei lailla voida säätää kaikista siihen liittyvistä asioita yksityiskohtaisesti ja tyhjentävästi, eikä se olisi edes järkevääkään.

Parhaimmillaankin lainsäädäntö voi antaa raamit, joiden puitteissa huoltajat voivat järjestää lapsen huollon ja yhteydenpidon huoltajaansa, jonka luona lapsi ei asu. Lailla on säädetty huoltajien ensisijaisesta vastuusta ja velvollisuudesta toimia lapsen edun mukaisesti, mutta lapsen edun sisältö määrittyy jokaisen lapsen ja perheen kohdalla tilanne- ja tapauskohtaisesti.  Lainsäädännön tehtävänä on luonnollisesti myös varmistaa lapsen ehdottomien oikeuksien toteutuminen, kuten esimerkiksi oikeus fyysiseen koskemattomuuteen. Yhteiskunnan velvollisuus on viimesijassa varmistaa, että lapsen etu, lapsen oikeudet toteutuvat myös silloin, kun huoltajat eivät siihen kykene tai eivät pääse yhteisymmärrykseen, mikä lapsen etu on ja miten siitä huolehditaan. Myös tästä yhteiskunnan velvollisuudesta on säädettävä huomattavasti täsmällisemmin ja tarkkarajaisemmin, koska näissä tilanteissa viranomaisille annetaan oikeuksia puuttua perusoikeuksien suojaamaan perhe-elämään ja yksityisyyden suojaan.

Lapsen oikeuksien yleissopimuksessa vahvistettu lapsen etu toteutuu, kun kaikki lapsen oikeudet toteutuvat mahdollisimman täysimääräisesti. Pidetään siis kirkkaana mielessä, että lapsen arjesta, huollosta ja tapaamisoikeudesta päättämisessä on ensisijaisesti kyse lapsen oikeudesta hyvään lapsuuteen, johon sisältyy oikeus perheeseen ja oikeus ylläpitää henkilökohtaisia, suoria ja säännöllisiä suhteita kumpaankin vanhempaansa.  Tästä näkökulmasta käsittelen lapsenhuoltolain uudistusta tarkemmin tulevassa Erofoorumissa 2018.

 

Merike Helander, OTM, lakimies, lapsiasiavaltuutetun toimisto