Takaisin hakutuloksiin
Pätsiniementie 4 D, Akaa
040 335 3383
Palvelu on maksuton

Lapsen huolto, asuminen, elatus- ja tapaamisoikeus

Eron kohdatessa vanhemmat voivat halutessaan laatia kirjallisen sopimuksen lapsen huollosta, asumisesta, elatuksesta ja tapaamisoikeudesta (Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 361/1983). Lastenvalvoja voi vahvistaa vanhempien välisen sopimuksen, jolloin sopimus on täytäntöönpanokelpoinen ilman erillistä oikeuden päätöstä. Lapsen huoltoa, asumista, elatusta ja tapaamisoikeutta koskeva asia voidaan ratkaista myös vanhempien avioeron yhteydessä. Asia saatetaan tällöin vireille avioerohakemuksen liitännäisvaatimuksena jommankumman puolison kotikunnan käräjäoikeudessa.

Lastenvalvojan vahvistamia sopimuksia tai tuomioistuimen antamia päätöksiä voidaan lastenvalvojan luona myös muuttaa, mikäli vanhemmat ovat asiasta yksimielisiä. Jos vanhemmat eivät pääse asiasta yksimielisyyteen, he voivat hakea asiaan ratkaisun käräjäoikeudesta hakemusasiana. Käräjäoikeus voi pyytää päätöksentekonsa tueksi selvityksen lapsen ja vanhempien olosuhteista perusturvalautakunnalta.

Lapsen huollolla tarkoitetaan lapsen henkilökohtaisten asioiden hoitoa. Yhteishuollossa lapsen huolto on uskottu molemmalle vanhemmalle yhteisesti, kun taas yksinhuollossa lapsen huoltajana toimii toinen vanhempi yksin. Huoltomuoto ei vaikuta lapsen oikeuteen tavata muualla asuvaa vanhempaansa eikä vanhemman velvollisuuteen huolehtia lapsen elatuksesta. Jolleivät vanhemmat toisin sovi, jatkuu lapsen huolto eron jälkeen samanlaisena kuin se on ennen eroa ollutkin. Vanhempien erotessa on tarpeen sopia myös siitä, kumman luona lapsi asuu, sekä siitä, miten lapsi pitää yhteyttä siihen vanhempaan, jonka luona hän ei asu. Tapaamissopimuksessa voidaan sopia normaalin viikkorytmin lisäksi mm. juhlapyhien ja lomien vietosta. Vanhemmilla on myös velvollisuus elättää alaikäistä lastaan. Lapsella on oikeus riittävään elatukseen, joka käsittää lapsen kehitystason mukaisten aineellisten ja henkisten tarpeiden tyydyttämisen, lapsen tarvitseman hoidon ja koulutuksen sekä tästä aiheutuvat kustannukset. Elatussopimuksella vanhemmat sopivat elatusavun suuruudesta.