Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevassa asiassa on selvitettävä ja otettava huomioon lapsen omat toivomukset ja mielipide sikäli kuin se on lapsen ikään ja kehitystasoon nähden mahdollista. Lapsenhuoltolaki 11§

Vaikka ero on aikuisten välinen asia, koskee vanhempien välisen parisuhteen päättyminen aina merkittävästi lapsen elämään. Lapsi ei ole juridisesti asiassa asianosainen, mutta ero vaikuttaa lapsen elämään siinä määrin, että vanhempien on huomioitava lapsen mielipide ja näkemykset sekä mahdollisuuksien mukaan huomioitava ne lasta koskevia asioita ratkaistaessa.

Lapella on oikeus olla huoleton ja vapaa aikuisten elämän murheista. Lapselle on tärkeä tunne siitä, että olen rakastettu ja tärkeä, hyvä juuri sellaisena kuin on. Lapsella on myös vanhempien eron myötä oikeus tulla kuulluksi, huomioiduksi ja nähdyksi.

Lapselle on kerrottava ja hänen kanssaan on keskusteltava hänen elämäänsä koskevista ratkaisuista. Lapselle on kerrottava, mihin asioihin ja päätöksiin hän voi vaikuttaa ja millä tavoin sekä oikeudesta olla ottamatta kantaa ratkaisuihin. Lapselle on kerrottava, mihin hän asioihin hän mielipiteillään vaikuttaa ja millaisia erilaisia ratkaisuja tai vaihtoehtoja on olemassa. Lapsella on oltava tieto ja ymmärrystä siitä, mitä mielipiteen ilmaisusta lapsen elämään voi seurata.

Lapsen näkemysten, ajatusten ja mielipiteen selvittäminen on aina tehtävä hienovaraisesti ja lasta suojellen. Lasta ei tule johdatella vastaamaan tietyllä tavalla tai painostaa ilmaisemaan näkemyksiään.  Lasta ei tule myöskään painostaa tai kiristää valitsemaan puoltaan vanhempien välillä tai lahjoa vastaamaan vanhemman toivomalla tavalla. Lasta on suojeltava joutumasta ratkaisijan rooliin vanhempien välisissä näkemyseroissa tai ristiriidoissa. Lapsen kanssa keskustelusta ja mielipiteen selvittämisestä ei saa koitua haittaa tai vahinkoa lapsen ja vanhemman väliselle suhteelle.

Ensisijaisesti asioiden käsittely ja niistä keskusteleminen on vanhempien vastuulla. Miten erosta voi keskustella lapsen kanssa lue lisää tästä.

Jos vanhemmat kokevat lapsen mielipiteen selvittämisen haasteelliseksi omassa erotilanteessa tai toivovat asiassa tilanteesta ulkopuolisen ammttilaisen tukea, niin lapsen mielipiteen ja näkemyset voi pyytää selvittämään lastenvalvojan ja lapsen tapaamisessa. Tämä edellyttää lapsen omaa suostumusta tapaamiselle ja että lapsen mielipiteen selvittämiselle on erityinen perustelu ja se on tarpeen sopimukseen pääsemisen kannalta.

Kun lasta koskeva huolto- tai tapaamissopimus on vireillä oikeudessa, niin lasta voidaan tarvittessa kuulla tuomioistuimessa, jos se on asian ratkaisemisen kannalta oleellista ja tarpeen tai jos lapsi itse pyytää tulevansa asiassa kuulluksi. Alle 12-vuotiaiden lasten kohdalla harkitaan kuulluksi tulemisen edellytykset aina erityisen huolella ja  kuuleminen on välttämätöntä eikä kuulemisesta aiheudu lapselle haittaa. Tuomioistuin voi käyttää kuulemisen apua asiantuntija-avustajaa.